Strategisch adviseur (vast)

Vakman/-vrouw met handelingskracht integraal inzetbaar

Over Oosterpoort

Woningcorporatie Oosterpoort in Groesbeek wil voor haar klanten goed en betaalbaar wonen mogelijk maken (5.000 woningen). Een plezierig thuis, dat kwantitatief maar vooral ook kwalitatief aansluit bij de vraag. Hierin schuilt de overtuiging dat klantgedreven werken de enige wijze is om het maatschappelijke doel van Oosterpoort te realiseren. Dat staat er mooi, maar er wordt hard aan gewerkt en de eerste stappen zijn gezet. Met een kleinere en wendbaardere organisatie en een sterk naar buitengerichte cultuur, wil de organisatie haar ambitie van “een plezierig thuis” realiseren. Samen met partners, publiek en privaat. Ketensamenwerking is de enige logische manier van werken. Samenwerken ‘buiten’ stelt hoge eisen aan het samenwerken ‘binnen’.

Vanuit dat klantperspectief ligt er een stevige agenda. Het portfoliobeleid actualiseren en afstemmen op gemeentelijke woonvisies, met inbreng van de huurdersvereniging en vanuit kennis en kunde van de organisatie en van vastgoedketenpartners. Parallel hieraan moet ook de dagelijkse dienstverlening doorgaan en verbeterd worden en moeten betere producten voor de huurders en voor specifieke, minder zelfredzame groepen gerealiseerd worden. Dit allemaal vanzelfsprekend passend binnen de bedrijfsvoering; tijd en budget.

In een platte structuur met een directeur-bestuurder en een manager hebben adviseurs veel verantwoordelijkheden.

Taken en verantwoordelijkheden

Binnen het team Strategie en Regie ligt de kern van de organisatie om op strategisch, tactisch en operationeel niveau de verschillende perspectieven met elkaar in verbinding te brengen: vastgoed, de klant/huurder en de bedrijfsvoering.

Voor het uitwerken van deze agenda: strategisch vastgoed adviseur, die in afstemming met de klant-/ketenadviseurs en financieel adviseur hieraan vorm gaan geven. Deze adviseurs vertalen landelijke en regionale (markt) ontwikkelingen naar strategische mogelijkheden voor de organisatie en fungeren als klankbord voor de directeur-bestuurder. Hij/zij adviseert over marktontwikkelingen en uitkomsten van (markt) onderzoeken in voorstellen voor beleids- en strategiewijzigingen en werkt deze uit. Iedere adviseur heeft daarbij een ander accent en uitgangspunt; de kracht ligt erin deze accenten en capaciteiten met elkaar in verbinding te brengen. Daarbij pakt de strategisch adviseur de rol van penvoerder op bij (strategische) beleidsplannen, portfoliobeleid én is in staat om draagvlak te creëren.

Project- en programmaleidersvaardigheden en succesvolle ervaring daarin is noodzakelijk. De adviseur is resultaatgericht en geeft praktisch uitvoering aan strategisch beleid en is gericht op samenwerken om tot goede resultaten te komen.

De strategisch adviseur, schaal K

De strategisch adviseur is de bewaker van de verbinding tussen missie, visie strategie en beleidsontwikkeling. Daarbij faciliteert hij/zij de organisatie bij het vertalen van de strategische koers naar tactisch en operationeel beleid en activiteiten. Tenslotte initieert en faciliteert de adviseur bij het maken van prestatieafspraken met gemeenten en stakeholders en zorgt hij/zij voor (organisatie van) de uitvoering. Is gericht op ‘waarom doen we wat’

De strategisch adviseur is verantwoordelijk voor:

 • Portefeuille strategie voor het bezit en vertaling in hoofdlijnen naar woonkernen;
 • Vastgoed gerelateerd tactisch beleid, op woontechnisch gebied;
 • Bod aan gemeenten en prestatieafspraken;
 • Huurprijs strategie en uitwerking: cruciaal in portefeuillestrategie; onderdeel is jaarlijkse huurverhogingsproces, -onderhandeling met huurdersvereniging;

Denkt mee over:

 • Asset aanpak in kernen en wooncomplexen;
 • Nut-noodzaak nieuwe vastgoed projecten (check op relatie portefeuillestrategie);
 • Samenwerken als kerncompetentie (samenwerking binnen strategie en regie moet optimaal zijn). Door de actualisatie van de functie-inhoud van de strategische klantadviseur (meer op de doorontwikkeling van alle klantaspecten in plaats van focus op minder zelfredzame klanten) met deze functie is belangrijk: portefeuillestrategie gaat niet over stenen, maar over mensen/huurders.

Profiel

De strategisch adviseur die wij zoeken:

 • Heeft academisch werk- en denkniveau met actuele kennis van de vastgoedsector
 • Heeft kennis en ervaring in deze sector
 • Heeft ervaring met portfolio & assetmanagement
 • Staat stevig in zijn/haar schoenen
 • Is gericht op samenwerken (extern en intern)
 • Beschikt over een combinatie van technische kennis en volkshuisvesting

Oosterpoort biedt

Uitdagende functie in een vooruitstrevende woningcorporatie, waarbij de ketensamenwerking centraal staat en waar de komende jaren het verschil wordt gemaakt.

Reageren

Geïnteresseerd en gekwalificeerd? Dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk te reageren door op de website van K+V op de vacature te reageren. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kunt u bij uw reactie vermelden. Deze opdracht is in behandeling bij Helga Bijker, partner (06 22 69 85 99) en Johannes Arets, directeur (06 10 26 04 80).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek wordt gevraagd online een persoonlijk profielmeting te maken.