Raad van Commissarissen

Oosterpoort werkt, net als andere corporaties, met een Raad van Commissarissen (RvC). Deze Raad bestaat uit vijf leden. Onze huurdersorganisaties droegen twee daarvan voor. De RvC bestaat bij voorkeur uit leden die uit het bedrijfsleven, publieke- én de non-profitsector komen. Samen vormen zij een multidisciplinair team.

Samenstelling

Onze Raad van Commissarissen is als volgt samengesteld:

Lid Geboren Beroep Datum (her) benoeming Datum einde termijn

Mevr. F.M. Aarts ** (voorzitter)

1981 Advocaat 18 mei 2020 17 mei 2024

Dhr. J.G.B.J. Hooge Venterink

1960 Managing partner / CFO 19 februari 2019 18 februari 2023 (H)
Mevr. A.T.M. Bouwmeister-Wegdam* (vicevoorzitter) 1959 Zelfstandig ondernemer 1 oktober 2019 30 september 2023 (H)
Dhr. J.A.J. Lenssen 1961 Directeur Omgevingsdienst Brabant-Noord 10 november 2019 9 november 2021 (H)
Invulling vijfde lid volgt in 2021
* Huurderscommissaris
** Huurderscommissaris met een juridische specialisatie

In 2013 stelden we het rooster van aftreden opnieuw vast. In het schema ziet u wie wanneer aftreedt. Leden met "(H)" achter het jaartal zijn opnieuw benoembaar.

Lees verder over het profiel van de Raad van Commissarissen, de leden en de voorzitter.

Rollen

De Raad van Commissarissen heeft drie rollen:

 • toezicht
 • klankbord
 • werkgever

Daarnaast kunnen de leden lid zijn van een aantal commissies (lees hieronder verder onder "Lid van Commissies").

Deze rollen en het functioneren zijn vastgelegd in de statuten en in het reglement RvC.

Toezicht houden

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op Oosterpoort. De Raad ziet toe op de koers, de uitvoering van volkshuisvestelijke en maatschappelijke taken, de financiën en de risicobeheersing. Bij toezicht houden maakt de RvC gebruik van wettelijke kaders, interne en externe rapportages en beleidsdocumenten van Oosterpoort. Ook gebruiken ze overleg met de huurdersvereniging HV Woonbelang, belanghouders en de Ondernemingsraad van Oosterpoort.

Klankbord

Een afvaardiging van de Raad van Commissarissen neemt minimaal één keer per jaar deel aan een overleg van de Ondernemingsraad. Ook 'gaat de RvC de organisatie in' om te vertellen wat de taken en rollen van de RvC zijn. En om op te halen wat er in de organisatie speelt.

Werkgeverschap

De Raad van Commissarissen is werkgever van de directeur-bestuurder:

Naam directeur-bestuurder:

Kees van Kampen

Geboortejaar


1970

Werkzaam bij Oosterpoort

14 juni 2021

Duur van benoeming

Onbepaald

Lid van commissies

Leden van de Raad van Commissarissen kunnen lid zijn van een kerncommissie: de audit- of remuneratiecommissie. In het reglement auditcommissie en het reglement remuneratiecommissie liggen de taken vast.

De Auditcommissie houdt vooral toezicht op:

 • de begroting, meerjarenbegroting en jaarrekening;
 • de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de handhaving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van gedragscodes;
 • de financiële informatieverschaffing door het bestuur;
 • de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van accountants;
 • de relatie met de externe accountant, waaronder zijn onafhankelijkheid;
 • treasury, in het bijzonder de financiering;
 • toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT).

De Auditcommissie bestaat uit de heer J.G.B.J. Hooge Venterink (voorzitter), dhr. J.A.J. Lenssen en dhr. J.J.M. Waegemaeker.

Bij de vergaderingen zijn ook de directeur-bestuurder en de controller aanwezig. De accountant schuift ook regelmatig aan bij de vergaderingen.

De Remuneratiecommissie heeft een werkgeversrol richting de directeur-bestuurder en heeft als taken:

 • een voorstel doen voor de selectiecriteria en de benoemingsprocedure van de leden van de RvC en de directeur-bestuurder;
 • een voorstel doen voor een profielschets van de RvC;
 • werven, selecteren en voordragen van leden voor de RvC;
 • een voorstel doen aan de RvC over de beloning van de directeur-bestuurder;
 • een beloning voorstellen voor de directeur-bestuurder op basis van de beoordeling op zijn of haar functioneren;
 • opstellen van het remuneratierapport van de RvC.

De Remuneratiecommissie bestaat uit mevrouw A.T.M. Bouwmeister-Wegdam (voorzitter) en Mevr. F.M. Aarts.